க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

மெளனத்தைப் பற்றி ஆயிரம் ஆயிரம் கவிதை சொல்கிறார்கள்...
ஆனால் உன் மெளனத்தை என்னால் இரசிக்க முடியவில்லை...
என் மரணத்தின் வாசலின் திறப்பு தான் உன் மெளனம்...