க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

உன் புன்னகை ஆயிரம் கதை சொன்னாலும்
உன் மௌனம்  சொல்லும் கதையையே கவிதை என்பேன்…
கவிதைகளுக்கு வன்முறை தெரியும்-
என அறிந்ததும் உன் கண்களைப் பார்த்துத் தான்…

1 பின்னூட்டங்கள்:

Good.