க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

1- Silly mid-off
2- Silly mid-on
3- 1st slip
4- 2nd slip
5- 3rd slip
6- Gully
7- Point
8- Cover
9- Short 3rd man
10-Leg slip
11-Short fine leg
12-Square leg
13-Mid wicket
14-Mid-on
15-Mid-off
16-Extra-cover
17-Long-off or Deep mid-off
18-Long-on  or Deep mid-on
19-Deep mid-wicket
20-Backward square leg
21-Deep backward square leg
22-Fine leg
23-3rd man
24-Backward point
25-Deep cover
26-Deep extra-cover

0 பின்னூட்டங்கள்: