க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

உன்னிடமிருப்பதை உலகத்திற்கு காட்டு...

உலகம் உன்னை நேசிக்கும்...

இதைச் சொன்னவர்...

 

 


விடைக்கு கீழே இழுக்குக...

 

 


சொன்னவர்...
 
 
 

நமிதா...
(ஹி ஹி ஹி ஹி...)

0 பின்னூட்டங்கள்: