க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

Hey buddy!
This is the song which is gonna be a massive hit of the year... Thank u.

மாடு செத்தா மனுசன் தின்னான் தோல வச்சு மேளம் கட்டி...
அட்ரா அட்ரா நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க...
மாடு செத்தா மனுசன் தின்னான் தோல வச்சு மேளம் கட்டி...
அட்ரா அட்ரா நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க...

அட்ரா அட்ரா நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க...
அட்ரா அட்ரா நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க...

மாடு செத்தா மனுசன் தின்னான் தோல வச்சு மேளம் கட்டி...
அட்ரா அட்ரா நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க...
மாடு செத்தா மனுசன் தின்னான் தோல வச்சு மேளம் கட்டி...
அட்ரா அட்ரா நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க...

அட்ரா அட்ரா நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க...
அட்ரா அட்ரா நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க...

பந்தாட்டம் உலக வச்சான் இராட்டினம் போல சுழல வச்சான்... ஏற வச்சான் இறங்க வச்சான்... சொல்லவிட்டு மயங்க வச்சான்... மயங்கினவன எழுப்புடா... எழுப்புடா... எழுப்புடா... அடிங்கடா அடிங்கடா அடிங்கடா அடிங்கடா...
பந்தாட்டம் உலக வச்சான் இராட்டினம் போல சுழல வச்சான்... ஏற வச்சான் இறங்க வச்சான்... சொல்லவிட்டு மயங்க வச்சான்... மயங்கினவன எழுப்புடா... எழுப்புடா... எழுப்புடா... அடிங்கடா அடிங்கடா அடிங்கடா அடிங்கடா...

மாடு செத்தா மனுசன் தின்னான் தோல வச்சு மேளம் கட்டி கூத்துக் கட்டுடா...
மாடு செத்தா மனுசன் தின்னான் தோல வச்சு மேளம் கட்டி கூத்துக் கட்டுடா...

பொண்ணுங்கள பிறக்க வச்சான்... பொண்ணுக்குள்ள கருவ வச்சான்... கருவ வச்சான்... கற்ப வச்சான்... கற்புக்குள்ள தீய வச்சான்... தீய வச்சு எரிய வச்சான்... எரிய வச்சான்... எரிய வச்சான்... மதுரை எரிது... அணைங்கடா... அணைங்கடா... அணைங்கடா...
பொண்ணுங்கள பிறக்க வச்சான்... பொண்ணுக்குள்ள கருவ வச்சான்... கருவ வச்சு கற்ப வச்சான்... கற்புக்குள்ள தீய வச்சான்... தீய வச்சு எரிய வச்சான்... எரிய வச்சான்... எரிய வச்சான்... மதுரை எரிது... அணைங்கடா... அணைங்கடா... அணைங்கடா...

மாடு செத்தா மனுசன் தின்னான் தோல வச்சு மேளம் கட்டி கூத்துக் கட்டுடா...
மாடு செத்தா மனுசன் தின்னான் தோல வச்சு மேளம் கட்டி கூத்துக் கட்டுடா...

மாடு செத்தா மனுசன் தின்னான் தோல வச்சு மேளம் கட்டி...
அட்ரா அட்ரா நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க...
மாடு செத்தா மனுசன் தின்னான் தோல வச்சு மேளம் கட்டி...
அட்ரா அட்ரா நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க...

அட்ரா அட்ரா நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க...
அட்ரா அட்ரா நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க...
அட்ரா அட்ரா நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க...
அட்ரா அட்ரா நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க நாக்கு முக்க...

*********************************************************************************
கொடுமையை பாத்தீங்களா... இத ஒரு பாட்டெண்டு இதுக்கு ஒரு கவிஞன்...
எல்லாத்தையும் விட இது ஒரு பாட்டெண்டு கஷ்ரப்பட்டு இந்தப் பாட்டின்ட வரியை கண்டுபிடிச்சு நான் என்ர வலைப்பூவில போட்டிருக்கிறன்...
எல்லாத்தயும் விட இது ஒரு பாட்டெண்டு என்ர வலைப்பூவில இத போய் நீங்க வாசிச்சுக் கொண்டிருக்கிறீங்களே...
என்ன கொடுமை ஷரவணா இது...
(ஹி ஹி... ஹி ஹி...)