க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

shipit.ubuntu.com இல இயங்கு தள இறுவட்டுக்காக விண்ணப்பிச்சன்... கிடைச்சது... உடனயே நிறுவினன்...
இது தான் உபண்டுவின் டெஸ்க்ரொப்...
எண்டாலும் இத நிறுவின பிறகு தான் விளங்கிச்சு ஏன் மைக்ரொப்ற்ற எல்லாரும் பாவிக்கினம் எண்டு...
வின்டோஸ் அளவுக்கு இலகுவா இல்லைங்கோ...

0 பின்னூட்டங்கள்: