க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

ஏமாற்றுக்கள்-

ஏறிப்போன விலைவாசியின் நடுவே,

மலிந்து கிடக்கும் மனித உணர்வுகளின்சாட்சி…

0 பின்னூட்டங்கள்: