க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

ஒரு புதிய (file) கோப்பு ஒன்றை உருவாக்குங்கள். பின்னர் சுட்டியில் வலது புற அழுத்தானை அழுத்தி வரும் உப நிரலில் 'Rename" என்பதை தெரிவு செய்க. பின்னர் 'Alt" விசையை அழுத்தியவாறு 255 என்ற இலக்கத்தை 'Num Lock" காணப்படும் பகுதியிலுள்ள இலக்க விசைகள் மூலம் அழுத்துக. பின்னர் 'Enter" விசையை அழுத்துக...என்ன நடந்தது....???

0 பின்னூட்டங்கள்: