க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

உங்கள் கணணியில் ஒரே பெயரை உடைய ஒரே வகை கோப்புக்கள் இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்டவை ஒரே இடத்தில் காணப்படுமா?
உதாரணமாக 'தமிழ்" என்ற பெயரையும் '.txt' என்ற முடிவையும் கொண்ட அதாவது 'தமிழ்' என்ற பெயருடைய 'text file'கள் இரண்டு ஒரே இடத்தில் காணப்பட முடியுமா?
ஒரே ஒரு இடத்தில் மட்டும் தான் அவ்வாறு காணப்பட இடமுண்டு.
அந்த இடம் தான்...... 'Recycle Bin'
ஹா ஹா ஹா ஹா....

ஆதாரம் வேண்டுமா...???

0 பின்னூட்டங்கள்: