க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

காதலில் சிறு பொய்கள்
கூடஇனிக்கும் என்பார்கள்…
ஆனால் என் காதலையே நீ
பொய்யாக்கியதேனடி?

0 பின்னூட்டங்கள்: