க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

வயல்வெளிகள்-
அடுக்கு மாடிகளின்
அஸ்திவாரங்கள்…
திருமண மண்டபங்கள்-
சனத்தொகை உற்பத்தியின்
மணிமண்டபங்கள்…

0 பின்னூட்டங்கள்: